1 Comment
  1. van anh luu says

    Cuộc sống giống như chiếc gương

    Bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất

    Khi bạn mỉm cười với nó…

    – Sưu tầm –

Leave A Reply

Your email address will not be published.